Премини към основното съдържание

Книгоиздаване и печат 2008

Публикувано на: 08.10.2009 - 00:00
Излезе годишната електронна публикация на Националния статистически институт “Книгоиздаване и печат 2008”.
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за 2008 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1960 - 2008 година. Включени са и методологични бележки и кратък анализ.
 
Данните са систематизирани в три части:
 
А. Книгоиздаване
I. Книги и брошури
II. Нотни издания
III. Дигитални издания
 
Б. Продължаващи издания
I. Вестници, списания и бюлетини
II. Периодични сборници
III. Други продължаващи издания (в т.ч. доклади, отчети, справочници)
 
В. Графики
1. Издадени книги и брошури през 2008 година
2. Издадени вестници през 2008 година.
 
Източник на данните е Народната библиотека “Св.св. Кирил и Методий”.
Първата част съдържа информация за непериодичните издания - книги, брошури, нотни и дигитални издания. Данните са публикувани по издадени книги и брошури по десетична класификация - брой и тираж и техните първи издания, литературни групи, предназначение, оригинална и преводна литература, вид на издателствата - държавни и частни, цена, език на издаване и области. Нотните издания са публикувани по музикални видове - заглавия и тираж. От 2001 г. се публикува информация за броя на дигиталните издания по десетична класификация, литературни групи, предназначение и издателства.
Във втората част са представени периодичните издания - вестници, списания, бюлетини и периодични сборници, по десетична класификация, години на основаване, периодичност, области, заглавия и тираж.
В публикацията са представени графично издадените заглавия на книги, брошури, вестници и съответните им тиражи за 2008 г. по области.
 
Цена: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в книжарницата на НСИ,
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област