Премини към основното съдържание

Книгоиздаване и печат 2009

Публикувано на: 01.09.2010 - 17:00
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е на разположение публикацията на НСИ „Книгоиздаване и печат 2009” (на български и английски език).
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за 2009 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) се поместват данни за периода 1960 - 2009 година. Включени са методологични бележки и кратък анализ.
 
Данните са систематизирани в три раздела:
 
А. Книгоиздаване:
I. Книги и брошури.
II. Нотни издания.
III. Дигитални издания.
 
Б. Продължаващи издания:
I. Вестници, списания, бюлетини.
II. Периодични сборници.
III. Други продължаващи издания (в т.ч. доклади, отчети, справочници).
 
В. Графики
I. Издадени книги и брошури през 2009 година.
II. Издадени вестници през 2009 година.
 
Източник на данните е Народната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”.
Първият раздел съдържа информация за непериодичните издания - книги, брошури, нотни и дигитални издания. Данните са публикувани по издадени книги и брошури по десетична класификация - брой и тираж и техните първи издания, литературни групи, предназначение, оригинална и преводна литература, вид на издателствата - държавни и частни, цена, език на издаване и области. Нотните издания са публикувани по музикални видове - заглавия и тираж. От 2001 г. се публикува информация за броя на дигиталните издания по десетична класификация, литературни групи, предназначение и издателства.
Във втория раздел са представени периодичните издания - вестници, списания, бюлетини и периодични сборници, по десетична класификация, години на основаване, периодичност, области, заглавия и тираж.
В публикацията графично са представени издадените заглавия на книги, брошури, вестници и съответните им тиражи за 2009 г. по области.
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Библиотеката на НСИ,
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област