Премини към основното съдържание

Образование в Република България 2009

Публикувано на: 06.10.2009 - 00:00
Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт “Образование в Република България 2009” (на български и английски език).
Публикацията съдържа основни данни от провежданите четири ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България през периода 2004 - 2008 година.
В изданието са включени данни за детските градини, учебните заведения, учащите в различните видове училища, учителите, новоприетите, студентите - български граждани и чужденци, завършилите основно, средно и висше образование, преподавателския състав по научни звания, докторантите по тесни области и други. Включени са данни от проведеното Изследване на образованието и обучението на възрастни през периода ноември - декември 2007 г.
Основните методологически положения на статистиката на образованието са съобразени с Международната стандартна класификация на образованието, ревизия 1997 г. (ISCED ’97) и съпътстващите я методически ръководства.
Информацията е систематизирана в два раздела - “Общ преглед” и “Регионален преглед”. Административно-териториалните единици “области” са представени съгласно Закона за административно-териториалното деление на Република България, а териториалните единици за статистически цели „статистически зони” и „статистически райони” - съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS Евростат.
Националният статистически институт предлага и аналогична електронна версия на изданието (на CD).
 
Цена на печатното издание: 17.00 лева
Цена на електронното издание (CD): 12.00 лева
Цена на комплекта (печатно издание + CD): 22.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в книжарницата на НСИ,
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ – СОФИЯ