Премини към основното съдържание

Продължаващо професионално обучение в предприятията през 2005 година

Публикувано на: 22.01.2008 - 12:06
Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба печатната публикация "Продължаващо професионално обучение в предприятията през 2005 година".
В публикацията са представени основните резултати от проведеното през 2006 г. анкетно изследване на организираното от предприятията през 2005 г. професионално обучение (първоначално и продължаващо) за заетите в тях лица.
Публикацията включва четири части:
- методологични бележки, в които се представят: основната цел и задачите на изследването, използваните дефиниции и класификации, обектът и обхватът на наблюдението, структурата и съдържанието на анкетната карта, моделът и обемът на извадката, методът за събиране на данните, както и извършеното претегляне на данните;
- анализ на основни данни от наблюдението - анализират се основни показатели, характеризиращи професионалното обучение в предприятията (обучаваща политика на предприятията, организирани мероприятия и форми на професионално обучение, участници и време за обучение, разходи на предприятията за обучение);
- таблици с данни в следните разрези: по групи предприятия според броя на заетите в тях лица, по икономически дейности и по форми на собственост;
- приложения - анкетна карта, с която е проведено наблюдението, и икономическите дейности (NACE), включени в неговия обхват.
 
Цена: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ