Участие на населението на възраст 25 - 64 години в учене през целия живот (Анализ на основните резултати от изследването на образованието и обучението на възрастни през 2011 година)

Изследването на образованието и обучението за възрастни обхваща широк кръг актуални теми: участието в различните форми на Учене през целия живот (формално, неформално и самостоятелно образование и обучение), причини за неучастие в образование и обучение, достъп до информация относно възможностите за образование и обучение, използване на компютри, езикови умения, участие в културни и обществени събития.

Прессъобщение: