Средни цени и купени количества основни стоки от домакинствата