Премини към основното съдържание

Население и демографски процеси 2009

Публикувано на: 10.12.2010 - 16:00
Годишната електронна публикация на Националния статистически институт “Население и демографски процеси 2009” е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
Изданието е двуезично (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2009 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.
Информацията за естественото и механичното движение на населението включва данни за регистрираните през годината бракове, раждания, умирания, бракоразводи и миграция. Всички тези събития са обособени в отделни раздели и са обвързани с основните демографски характеристики на лицата, за които са регистрирани. От 2007 г. механичното движение на населението (миграция) включва лицата, които са променили настоящия си адрес не само в рамките на страната, но и извън нея.
Изчислени са и основните показатели, характеризиращи раждаемостта, смъртността, брачността и бракоразводността.
В изданието е поместен и динамичен ред с данни за основните демографски показатели за продължителен период, което дава възможност за задълбочено изследване на демографските процеси в страната. Включени са и данни от разработените прогнози за развитие на населението до 2060 година.
Данните за населението и демографските събития са представени на национално и регионално ниво. Регионалният раздел съдържа данни по области и по статистически райони.
Интересна информация съдържа разделът, в който са публикувани данни по основни показатели за естественото движение на населението в европейските страни.
Изданието съдържа методологични бележки и анализ на основните тенденции в развитието на населението и демографските процеси в Република България.
Публикуваната в изданието информация е предназначена за органите на държавно управление, неправителствените организации, специалистите и изследователите в областта на демографията и други потребители, проявяващи интерес към тенденциите на развитие на демографските процеси в страната.
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 18.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Библиотеката на НСИ,
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ – СОФИЯ