Използването на информационно-комуникационните технологии и е-търговията в предприятията през 2011 г.

Резултатите от изследването за използването на ИКТ в предприятията за 2011 г. показват трайна тенденция на растеж в дела на компаниите, които залагат на все по-широкото използване на ИКТ и е-търговия, за да подобрят своя бизнес.

Прессъобщение: 
Статистическа област: