Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) по социално-икономически цели