Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)