Научноизследователска и развойна дейност през 2010 година (предварителни данни)

През 2010 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 420.1 млн. лв., което е с 16.4% повече в сравнение с предходната година, като се запазва тенденцията на ежегодно нарастване на техния обем през периода 2006 - 2010 година.

Прессъобщение: