Научноизследователска и развойна дейност през 2008 година (предварителни данни)

През 2008 г. за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са направени разходи в размер на 325.9 млн. лв., което е с 19.3% повече в сравнение с предходната година, като се запазва тенденцията на ежегодно нарастване на техния обем през периода 2001 - 2008 година.

Прессъобщение: