Премини към основното съдържание

Околна среда 2007

Публикувано на: 24.08.2009 - 00:00
Националният статистически институт представя на своите потребители публикация "Околна среда 2007" (печатна и електронна версия на CD), която съдържа данни от изследванията на НСИ през 2007 г., свързани със състоянието на околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2003 - 2007 година.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии на вредни вещества в атмосферата
• Водовземане, водоснабдяване, водопотребление; отпадъчни води; пречиствателни станции
• Отпадъци
• Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение и за тяхното поддържане
• Дълготрайни материални активи с екологично предназначение
• Шумово натоварване
• Защитени територии и обекти
• Наказани престъпления и осъдени лица, свързани с околната среда.
Данните са агрегирани на отраслово и административно-териториално ниво и природо-географско ниво. Съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели територията на България се разделя на две статистически зони “Северна и Югоизточна България” и “Югозападна и Южна централна България”, съответстващи на ниво NUTS1 от Класификацията NUTS на Евростат. Те се формират от 6-те статистически района, които съответстват на ниво NUTS2. Наименованията на статистическите райони, съвпадат с наименованията на използваните райони за планиране, но имат променен обхат. Статистическите райони от своя страна се формират от 28-те области, които съответстват на ниво NUTS3. Информацията е представена в таблици, графики и тематични карти.
Изданието представлява интерес за обществеността, органите за държавно управление, еколозите и икономистите.
 
Цена на печатното издание: 17.00 лева
Цена на електронното издание: 12.00 лева.
Цена на комплекта: 25.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област