БВП на човек от населението в стандарти на покупателна способност през 2011 г.

През 2011 г. БВП на човек от населението варира от едно до шест между страните членки на Европейския съюз (ЕС), а Фактическото индивидуално потребление на човек подрежда държавите членки на ЕС от 45% до 140% от средното му за ЕС27 равнище.

Прессъобщение: 
Статистическа област: