БВП - Разходи за крайно потребление - национално ниво (Тримесечни данни)