Таблици “Ресурс - Използване” 2004

Таблици “Ресурс - Използване” 2004
Излезе новата годишна електронна публикация на Националния статистически институт “Таблици “Ресурс - Използване” 2004”.
Публикацията съдържа разработените от НСИ таблици “Ресурс -Използване” за 2004 г., които представляват интегрирана част от годишните национални сметки и представят в окончателен, балансиран вид икономическите категории в състава на БВП, детайлизирани в структура по групи продукти и услуги, видове производствени дейности, видове категории на крайно потребление.
Общата концептуална рамка на таблиците е разработена и усъвършенствана в съответствие с международно възприетите методологически принципи и стандарти на “Европейската система за сметки, 1995” (ЕСС ’95) и на “Системата на националните сметки, 1993” (СНС ’93).
Публикуваната Ресурсна матрица е структурирана в агрегиран вид - 60 продуктови групи и 60 отрасъла, и характеризира в детайлизиран вид ресурса от продукти и услуги, произведени от икономическите агенти в страната, групирани според характера на основната им дейност.
Таблицата представя и делa на пазарната продукция, непазарната продукция за собствено крайно потребление и другата непазарна продукция за индивидуално и колективно потребление в общия стойностен обем на продукцията на даден отрасъл.
Таблица “Използване” характеризира начина, по който ресурсът от продукти и услуги се потребява от всички стопански субекти, класифицирани според преобладаващата си дейност в отрасли или разглеждани като категории на крайното използване.
В помощ на потребителите в публикацията са включени методологически бележки.
 
Цена: 14.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в книжарницата на НСИ,
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област: