Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2012 г. и 2012 година

През четвъртото тримесечие на 2012 г. БВП възлиза на 21 085 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 780 млн., като на човек от населението се падат 1 478 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 0.5% на БВП през четвъртото тримесечие на 2012 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и запазване на равнището спрямо третото тримесечие на 2012 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: