Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2011 година

През третото тримесечие на 2011 година брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 21 016 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 745 млн. евро, като на човек се падат 1 448.4 евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 0.3% през третото тримесечие на 2011 година спрямо второто тримесечие и растеж от 1.6% спрямо същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: