Производителност на труда, заети лица и отработено време, І тримесечие 2011 г.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2011 г. БВП на един зает се увеличава с 5.2 % в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: