Премини към основното съдържание

Цени на електрическа енергия и природен газ за битови и крайни небитови клиенти през второто шестмесечие на 2023 година

Публикувано на: 29.03.2024 - 11:00

През периода юли - декември 2023 г. намаляват цените на електрическа енергия и природен газ за небитови клиенти с включени всички данъци, такси и ДДС (вкл. компенсации от държавата) в сравнение с периода януари - юни 2023 година. Най-голямо намаление при електрическата енергия е регистрирано в група И5, с годишно потребление между 20 000 и 70 000 МВтч - с 16.2%, а при природния газ - в група И4, с годишно потребление между  100 000 и 1 000 000 ГДж, и група И5 с годишно потребление от 1 000 000 до 4 000 000 ГДж, съответно с 28.9% и 28.6%.

През същия период за битовите клиенти се наблюдават противоположни тенденции при двата енергийни продукта. Цените на електрическа енергия с включени всички данъци, такси и ДДС бележат леко повишение спрямо предходния шестмесечен период, като най-голямото е регистрирано в група Д4, с годишно потребление между 5 000 и 15 000 кВтч - с 5.7%. Цените на природния газ с включени всички данъци, такси и ДДС намаляват във всички групи спрямо предходния шестмесечен период, като най-голямо е намалението в група Д3, с годишно потребление над 200 ГДж - с 22.1%.

На годишна база, през 2023 спрямо  предходната 2022 година, цените с включени всички данъци, такси и ДДС (вкл. компенсации от държавата) и на електрическа енергия, и на природен газ намаляват за небитовите клиенти за всички групи. Най-голямо намаление в крайната цена при електрическата енергия е регистрирано в група И7 - най-големите потребители с 26.5%, а при природния газ в група И5 - годишно потребление между 1 000 000 и 4 000 000 ГДж - с 51.9%. Основната причина за това е намалението на стойността на компонент „Енергия и снабдяване“ и по-конкретно на цените на електрическата енергия и природния газ, които са основният елемент от него.

За битовите клиенти на годишна база също се наблюдават противоположни тенденции при двата енергийни продукта. Цените на електрическа енергия с включени всички данъци, такси и ДДС бележат леко повишение спрямо предходната година, което е свързано с повишаване стойността на компонент „Разходи за мрежа“ с над 10% във всяка група. Най-голямото повишение е регистрирано в група Д4, с годишно потребление между 5 000 и 15 000 кВтч - с 4.3%. Цените на природния газ с включени всички данъци, такси и ДДС намаляват, като най-голямо намаление е регистрирано в група Д3 - най-големите потребители, с 21.1%. Причината е намалението на стойността на компонент „Енергия и снабдяване“ и по-конкретно на цената на природния газ, който е основен елемент в него, с повече от 30% за всички групи.

Данните са представителни за страната - осигуряват се от всички доставчици на електрическа енергия/природен газ до битови и крайни небитови клиенти за количествата, доставени по преносна/разпределителна мрежа. Изчисляват се като средни претеглени цени от действително доставените количества електрическа енергия/природен газ и съответните фактурирани стойности на крайни клиенти, по стандартни групи на годишно потребление за наблюдавания шестмесечен период в следните направления:

  • по нива на данъчно облагане - отчитат се 2 пъти годишно за периодите януари-юни и юли-декември.
  • по компоненти и подкомпоненти - събират се на всяко шестмесечие, но се отчитат на годишна база като средноаритметични цени.

Информацията се публикува в изпълнение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1952 относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията.

Подробните шестмесечни данни за цените на електрическа енергия и природен газ са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Енергетика“.