Премини към основното съдържание

Емисии в атмосферата през 2022 година

Публикувано на: 28.03.2024 - 15:00

През 2022 г. по окончателни данни за емисиите във въздуха е налице увеличение на емисиите на серни и азотни оксиди, неметанови летливи въглеводороди, въглероден диоксид и намаление на емисиите на метан и въглероден оксид спрямо 2021 година. При емисиите на диазотен оксид и амоняк няма промяна.

Емисиите на серни оксиди през 2022 г. са 73 хил. тона, на азотни оксиди - 96 хил. тона, и на неметанови летливи въглеводороди - 76 хил. тона.

Горивните процеси имат основен принос за емисиите на серни оксиди (82%) и въглероден диоксид (67%). Производствените процеси са с преобладаващ принос за емисиите на неметанови летливи въглеводороди (51%). Основен принос за емисиите на амоняк (97%), въглероден оксид (85%), диазотен оксид (95%), метан (78%), неметанови летливи органични съединения (47%) и азотни оксиди (62%) има групата „Други източници“, която включва селското стопанство, транспорта, горенето на горива от домакинствата, дейности по третиране на отпадъци и отпадъчни води и услуги.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Околна среда“.