Премини към основното съдържание

Проект „Внедряване на ESA2010 и ВРМ6, подобряване на качеството и изпълнение на контролния цикъл на БНД“

Публикувано на: 14.03.2024 - 14:20

От месец януари 2024 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Внедряване на ESA2010 и ВРМ6, подобряване на качеството и изпълнение на контролния цикъл на БНД“ съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101143327 – 2023-BG-NA.

Статистиката на националните сметки е от решаващо значение за изготвянето на политики и за административни цели, което налага качеството на тези данни да бъде на ниво, а прозрачността на източниците и методите, използвани за тяхното съставяне -да бъдат гарантирани.

Проектът има за цел да подпомогне въвеждането на подобренията за качеството и изпълнението на контролния цикъл на Брутния национален доход, както и доброволното предоставяне на данни към потребителите, като се използват добрият опит и практики в областта на статистиката до сега.

Дългосрочно въздействие ще бъде осигуряването на съпоставимост на методите използвани на национално равнище за събиране и анализ на данни и тълкуване на методологиите, прилагани от Европейската статистическа система. Това от своя страна ще подобри качеството на данните, предоставяни на Евростат чрез годишните въпросници и ще подобри съпоставимостта с данните на другите държави на ЕС.

Продължителността на дейностите е 16 месеца и ще приключи през април 2025 година.