Премини към основното съдържание

Икономически сметки за селско стопанство за 2022 година (окончателни данни)

Публикувано на: 11.10.2023 - 11:00

През 2022 г. стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство, възлиза на 12 901.9 млн. лв. (по текущи цени), което е с 19.2% повече в сравнение с предходната година. Увеличението е в резултат на нарастването на цените с 29.8%, докато при обемите на произведените количества се наблюдава намаление - с 8.2%.

Стойността на вложените в селското стопанство средства за текущо потребление се равнява на 6 988.7 млн. лв., което е с 24.5% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи на ръст в цените - с 32.6%, докато при обемите има спад - с 6.1%.

Създадената брутна добавена стойност в селското стопанство се равнява на 5 913.2 млн. лева (по базисни цени). Тя е с 13.5% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи на значителния ръст на цените - с 26.7%, докато при обемите има спад - с 10.4% на годишна база.

Нетният опериращ излишък/смесен доход в селското стопанство възлиза на 5 743.4 млн. лв. и е с 16.0% по-висок спрямо предходната година. Увеличението е в резултат на ръста на произведената в селското стопанство брутна добавена стойност спрямо предходната година.

Нетният предприемачески доход в селското стопанство достига 3 194.2 млн. лв. и намалява спрямо предходната година с 2.5%.

Бруто образуването на основен капитал в селското стопанство се равнява на 1 164 млн. лв. и се увеличава с 21.2% спрямо предходната година. По-голямата част от него - 1 078.6 млн. лв. (92.9%), представлява бруто образуване на основен капитал в неселскостопански продукти (селскостопански машини, оборудване и транспортни средства и в сгради).

Прессъобщение
Статистическа област