Премини към основното съдържание

Цени на електрическа енергия и природен газ за битови и крайни небитови клиенти през първо шестмесечие на 2023 година

Публикувано на: 29.09.2023 - 11:00

През периода януари - юни 2023 г., намаляват цените на електрическа енергия и природен газ, с включени всички данъци, такси и ДДС (вкл. компенсации от държавата) за небитови клиенти в сравнение с периода юли - декември 2022 година. Най-голямо намаление при електрическата енергия е регистрирано в група И7 с годишно потребление над 150 000 МВтч (24.3%), а при природния газ в група И5 с годишно потребление между 1 000 000 и 4 000 000 ГДж  (51.7%).

Наблюдава се и намаление на цените на електрическа енергия и природен газ, с включени всички данъци, такси и ДДС за битови клиенти спрямо предходния шестмесечен период. Най-голямо намаление при електрическата енергия е регистрирано в група Д5 – най-големите потребители (1.8%), а при природния газ в група Д1 –  най-малките потребители (28.9%).

Данните са представителни за страната – осигуряват се от всички доставчици на електрическа енергия/природен газ до битови и крайни небитови клиенти, за количествата, доставени по преносна/разпределителна мрежа. Изчисляват се като средни претеглени цени от действително доставените количества електрическа енергия/природен газ и съответните фактурирани стойности на крайни клиенти, по стандартни групи на годишно потребление за наблюдавания шестмесечен период.

Информацията се публикува в изпълнение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1952 относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията.

Подробните шестмесечни данни за цените на електрическа енергия и природен газ са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Енергетика“.