Премини към основното съдържание

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 07.09.2023 - 11:00

През второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.9%, а брутната добавена стойност (БДС) с 2.2% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности:

Строителство - 5.8%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 4.6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 4,4%, Селско, горско и рибно стопанство - 4.2%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 3.1%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1.9%, Финансови и застрахователни дейности - 1.8%, Култура, спорт и развлечения; други дейности - 1.0%, и Операции с недвижими имоти - 0.9%.

Спад с 1.0% на годишна база е регистриран в Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 4.0% и бруто образуване на основен капитал - със 7.3%. През второто тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги бележи спад с 0.9%, а вносът на стоки и услуги - с 6.9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.

Прессъобщение
Статистическа област