Премини към основното съдържание

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 31.08.2023 - 11:00

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2022 г. възлизат на 29 251 млн. евро по текущи цени.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 12 822 млн. евро. Следва секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 6 837 млн. евро.

Направените инвестиции в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ са с 3.1 процентни пункта повече в сравнение с предходната година, а в сектор „Строителство“ те намаляват с 0.4 процентни пункта.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 27 471 млн. лв. по текущи цени.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на индустрия (с изкл. на строителството) - 7 115 млн. лв., следван от сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 6 917 млн. лева.

Наблюдава се нарастване в структурата на разходите за ДМА в сектора на промишлеността, като относителният им дял се увеличава с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2021 г., и спад в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 0.5 процентни пункта.

През отчетната годината е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 0.5 пункта в сравнение с предходната година и достига 34.9%, също така намаляват машини, производствено оборудване и апаратура с 0.1 пункта, за закупуване на земя - с 1.4 пункта, и за транспортни средства - с 0.3 пункта, като формират съответно 28.0, 8.3 и 13.7% от общия обем инвестиции в ДМА. Същевременно вложените средства за други разходи нарастват с 2.3 пункта и достигат 15.1%.

Статистическа област