Премини към основното съдържание

Вътрешен канал за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

ВЪТРЕШЕН КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО КАНАЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В НСИ

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) има за цел да осигури защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз (ЕС), които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на ЕС, станала им известна при и по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения, или в друг работен  контекст.

На основание чл. 13, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН в качеството на задължен субект съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН в Националния статистически институт (НСИ) е изграден канал за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН. Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН със заповед на председателя на НСИ е определен служител, отговарящ за разглеждането на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН.

Сигналите по реда на ЗЗЛПСПОИН се подават до служителя, отговарящ за тяхното разглеждане, писмено или устно по някой от следните начини:

  • е-mail: [email protected];
  • чрез пощенските кутии, намиращи се в сградите на НСИ;
  • телефони: +359 2 9857 746 и +359 879 98 10 84;
  • в стаята на Инспектората на НСИ, находяща се в гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2, ет. 3, кабинет 306.

При подаване на писмен сигнал сигнализиращото лице може да използва Формуляра за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН.

Формулярът не е задължителен за попълване за сигнализиращото лице, но в случай, че се използва, следва да се попълни част I – V и да се подпише, както следва: при изпращане на формуляра по пощата – със саморъчен подпис, при изпращане по електронната поща – с квалифициран електронен подпис.

Всеки сигнал следва да съдържа най-малко следните данни:

  1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
  2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
  3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
  4. дата на подаване на сигнала;
  5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Когато сигнализиращото лице не използва образеца на Формуляра за регистриране на сигнали, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН, ще установи контакт с подателя на сигнала с цел попълването му.

Устният сигнал, освен по телефона, може да се подаде и чрез лична среща със служителя, определен за разглеждането на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН, който на място ще документира подадения сигнал чрез попълване на Формуляр за регистриране на сигнала за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепяща изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност, регистрира се в срок от 7 дни с уникален идентификационен номер, след което се извършва проверка от служителя, определен от председателя на НСИ.

ВАЖНО! В случай, че сигналът не отговаря на изискванията на закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в указания срок, сигналът, ведно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

В срок не по-дълъг от 3 месеца след потвърждаването на получаването на сигнала, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН, предоставя на сигнализиращото лице обратна информация с резултатите от проверката и предприетите действия.

Не се разглеждат анонимни сигнали, както и сигнали, отнасящи се за нарушения, извършени преди повече от 2 години. Извън обхвата на ЗЗЛПСПОИН са и сигналите, свързани с оплаквания във връзка с междуличностни взаимоотношения.

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличие на условията по чл. 6 от ЗЗЛПСПОИН. Лицата, които имат право да подават сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН, както и свързаните с тях лица, са защитени срещу неоснователно разкриване на самоличността им, освен в позволените от Закона случаи. Забранено е предприемането на репресивни и ответни мерки срещу защитените лица, в това число: временно отстраняване от работа; прилагане на имуществена и дисциплинарна отговорност; физическа и словесна принуда; заплаха; враждебност; накърняване на достойнството им; дискриминация и др.

Следва да се има предвид, че лицата, посочени в сигнала като нарушители, имат право на обезщетение на всички имуществени  и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация, както и когато според обстоятелствата е било длъжно да предположи, че информацията е невярна.