Премини към основното съдържание

Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 08.06.2023 - 11:00

През първото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3%, а брутната добавена стойност (БДС) с 2.7% в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности:

Строителство - 7.0%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 5.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 3.2%, Операции с недвижими имоти - 3.2%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1.6%, Финансови и застрахователни дейности - 1.1%, Селско, горско и рибно стопанство - 1.1%, Промишленост - 0.1%.

Спад на годишна база е регистриран в Култура, спорт и развлечения; други дейности - с 0.8%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 2.1% и бруто образуване на основен капитал - с 1.8%. През първото тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 2.3%, а вносът на стоки и услуги бележи спад с 2.3%, в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.

Прессъобщение
Статистическа област