Премини към основното съдържание

Годишният отчет за дейността през 2022 г., включително и на земеделските стопани, се подава в НСИ до 30 юни

Публикувано на: 02.05.2023 - 18:25

Съгласно Закона за статистиката (ЗСт) всички физически лица, които са осъществили стопанска дейност през отчетната година, имат задължение за подаване на Годишен отчет за дейността (ГОД) в Националния статистически институт (НСИ). 

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за статистиката (ЗСт) лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на НСИ и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие. Данни се предоставят и за клонове, поделения или други структурни звена на юридическото лице. Същото задължение имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност. Следва да се уточни, че задължение да подават ГОД имат само тези физически лица, които извършват стопанска дейност, т. е реализират продукти или услуги на пазара, а не тези, които произвеждат продукти за собствено потребление. 

Отчетът, който се попълва от земеделските стопани, е “Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс” (НФ1). Годишният отчет за дейността се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2022 г., а също и от физическите лица по чл. 20, ал. 3 от Закона за статистиката, чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2023 г. и ЗДДФЛ.

За статистически цели, земеделските стопани, избрали да се облагат по чл. 29 от ЗДДФЛ и чиито разходи не са документално обосновани, е достатъчно да попълнят Отчета за приходите и разходите (ОПР), като част от ГОД, по следния начин:
• Нормативно признатите разходи се посочват на код 10500 от ОПР;
• Разходите за осигуровки на земеделските стопани (ако има такива) – на код 10320 от ОПР;
• Приходите от продажба на продукция – на код 15110 от ОПР;
• Приходите от финансирания, в т.ч. от правителството – на код 15411.

В случай, че земеделските стопани попълват Приложение 3 от ГДД по чл. 50 и в това приложение се попълва ЕГН, то и годишният отчет за дейността следва да е подаден с ЕГН (въпреки че вече имат нови Булстат номера). За НСИ не представлява проблем с какъв идентификатор ще се подава ГОД (ЕГН или нов Булстат), тъй като в Регистъра на статистическите единици има връзката стар – нов код. 

При подаване на ГОД в Информационна система „Бизнес статистика“ следва да се има предвид: 
1. Ако в ИСБС се влезе с ПИК на НАП (на физическо лице), може да бъде подаден ГОД с ЕГН-то на земеделския стопанин или ГОД с новия Булстат; 
2. Ако в ИСБС се влезе с КЕП на физическо лице (ЕГН), може да бъде подаден ГОД с ЕГН-то на земеделския стопанин или ГОД с новия Булстат; 
3. Ако в ИСБС се влезе с КЕП на новия Булстат, може да бъде подаден единствено ГОД с новия Булстат.

Във всички случаи, ако ГОД за 2021 г. е подаден с ЕГН, а ГОД за 2022 г. - с новия Булстат, няма да могат да се зареждат автоматично данните за предходната година в текущия отчет, но ще са налични отчетите за предходните години, дори и при използване на квалифициран електронен подпис на новия Булстат).

Срокът за подаване на Годишния отчет за дейността през 2022 г. в НСИ е 30 юни 2023 година. 

Подробна информация можете да намерите тук: https://www.nsi.bg/bg/node/19947/.