Премини към основното съдържание

Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2022 г. и през 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 08.03.2023 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3%, а брутната добавена стойност (БДС) с 2.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности:

Строителство - 27.6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5.6%, Промишленост - 3.5%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 2.9%, Финансови и застрахователни
дейности - 2.1 %, Култура, спорт и други дейности - 1.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 1.7%.

Спад на годишна база е регистриран в:

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 1.6%, Операции с недвижими имоти - 1.0%, както и в Селско, горско и рибно стопанство - с 0.3%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 5.8% и бруто образуване на основен капитал - с 1.1%. През четвъртото тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 9.0%, а вносът на стоки и услуги - с 9.3%, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни.

БВП за 2022 година

БВП за 2022 г., получен като сума от тримесечни данни, възлиза на 165 384 млн. лв. по текущи цени. БВП за 2022 г. се увеличава в реално изражение с 3.4% спрямо 2021 г. по предварителни данни.

Прессъобщение
Статистическа област