Премини към основното съдържание

Проект „Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци“

Публикувано на: 09.01.2023 - 17:25

През август 2022 г. Националният статистически институт успешно приключи работа по проект „Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101023440 - 2020-BG-CEPCW. Проектът беше с продължителност 18 месеца - от март 2021 г. до август 2022 г., като работата беше разпределена в два работни пакета: РП1 „Отпадъци от опаковки“ и РП2 „Строителни отпадъци“.

Изпълнени са планираните дейности, което даде възможност за по-пълен анализ на прилагания подход по отношение на двата вида отпадъци. Резултатите дават добра основа за бъдещо развитие и допълнително подобряване на качеството на данните, докладвани в съответствие с изискванията на европейското законодателство.

Постигнати са специфичните и основни цели, заложени в проекта:

  • Подобряване на качеството на подиндикаторите за отпадъци за кръговата икономика;
  • Разработване на методология за изчисляване на пуснатите на пазара опаковки (включително тънки пластмасови торбички за пазаруване);
  • Разработване на експериментални сметки за отпадъци от строителство и разрушаване съгласно Регламент (ЕС) № 691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда;
  • В резултат от интензивната комуникация с повече респонденти са налице по-качествени първични данни.
Прессъобщение
Статистическа област