Премини към основното съдържание

Икономически сметки за селско стопанство за 2021 година (окончателни данни)

Публикувано на: 11.10.2022 - 11:00

През 2021 г. стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство, възлиза на 10 776.2 млн. лв. (по текущи цени), което е с 37.0% повече в сравнение с предходната година. Увеличението е в резултат както на ръст в обемите на произведените количества с 18.0%, така и на увеличението на цените с 16.1% на годишна база.

През 2021 г. стойността на вложените в селското стопанство  средства за текущо потребление се равнява на 5 612.8 млн. лв., което е с 26.2% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи на ръст както в обемите - с 13.3%, така и при цените - с 11.4% на годишна база.

Създадената през 2021 г. брутна добавена стойност  в селското стопанство се равнява на 5 163.4 млн. лв. (по базисни цени). Тя е с 51.0% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи на значителния ръст в обемите - с 24.2%, и увеличението на цените - с 21.6% на годишна база.

През 2021 г. нетният опериращ излишък/смесен доход в селското стопанство възлиза на 4 935.5 млн. лв. и е с 34.6% по-висок спрямо предходната година. Увеличението е в резултат на ръста на произведената през 2021 г. брутна добавена стойност спрямо предходната година.

През 2021 г. нетният предприемачески доход в селското стопанство достига 3 260.8 млн. лв. и се увеличава спрямо предходната година с 35.1%. Темпът на нарастване е почти същият като регистрираното увеличение на смесения доход.

През 2021 г. бруто образуването на основен капитал в селското стопанство се равнява на 871.7 млн. лв. и се увеличава с 2.1% спрямо предходната година. По-голямата част от него - 800.7 млн. лв. (91.9%), представлява бруто образуване на основен капитал в неселскостопански продукти (селскостопански машини, оборудване и транспортни средства и в сгради).

Прессъобщение
Статистическа област