Туризъм 2009

Излезе от печат годишната двуезична (на български и английски език) публикация на Националния статистически институт “Туризъм 2009”.
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на туризма в България за 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 г. и за периода 2007 - 2009 година. Включени са и методологични бележки.
Данните са систематизирани в пет раздела:
1. Международен туризъм Източник на данните е Министерството на вътрешните работи, където се обработват данните от граничните контролно-пропускателни пунктове за посещенията на чужденци в България и за пътуванията на български граждани в чужбина. След присъединяването на България към Европейския съюз и в изпълнение на Регламент 562/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа за правилата, отнасящи се до движението на хора през границите, беше преустановен граничният контрол на българските граници за гражданите от Европейския съюз. Поради тази причина от началото на 2007 г. данните за посещенията в България на граждани от страни - членки на ЕС, по месеци се изчисляват чрез използване на статистически методи. В този раздел е включена информация за: посещения на чужденци в България по страни, месеци, цели на посещението и вид на използвания транспорт; пътувания на български граждани в чужбина по страни, месеци и цели на посещенията.
2. Туризъм общо за страната Източник на данните са статистическите изследвания на средствата за подслон и местата за настаняване. В раздела са включени данни за средствата за подслон и местата за настаняване по видове (хотели, хижи, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване), реализираните нощувки от българи и от чужденци по категории на средствата за подслон и по месеци, пренощувалите лица по категории на средствата за подслон и по месеци, пренощувалите чужденци по страни.
3. Туризъм по области Разделът съдържа информация за дейността на средствата за подслон и местата за настаняване, функционирали през 2009 г., по области.
4. Туризъм по курорти
На основата на Решение № 45 на Министерския съвет от 25.01.2005 г. (ДВ, бр. 11/1.02.2005 г.) в раздела по курорти са включени курортите с национално значение. Източник на данните е статистическото изследване на средствата за подслон и местата за настаняване. Включени са данни за курортите по видове, реализираните нощувки от българи и от чужденци, както и броят на пренощувалите българи и чужденци в отделните курорти.
5. Туристически пътувания на български граждани
Източник на данните е извадково изследване, проведено в обикновените домакинства в страната. Разделът включва данни за броя на личните и професионалните пътувания в страната и в чужбина; причините за личните пътувания; организацията на пътуванията; вида на използвания транспорт; броя на нощувките по видове места за настаняване в страната и чужбина; разходите, свързани с пътуването, за нощувка, транспорт, храна, развлечения и други.
 
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Библиотеката на НСИ,
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област: