Премини към основното съдържание

Енергийни баланси 2020

Публикувано на: 17.03.2022 - 10:15

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2020“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от изследвания на Националния статистически институт от областта на енергийната статистика за периода 2014 - 2020 година. В изданието са включени данни за:

• балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;

• общия енергиен баланс на страната;

• производството на първична енергия;

• общо доставената енергия;

• преобразуваните енергийни ресурси;

• крайното потребление на енергийни продукти;

• дефинициите на показателите от енергийните баланси;

• коефициентите за превръщане на енергийните продукти от специфична мярка в ГДж.

Общият енергиен баланс на страната и балансите на енергийните продукти са представени в три раздела съгласно методологията на Статистическата служба на Европейския съюз - Евростат: доставка на енергия, преобразуване на енергия, крайно потребление на енергия.

Включена е подробна информация за вложените горива в различните видове електроцентрали и топлоцентрали.

Източниците на данни за международните сравнения са:            

• Базата данни на Евростат в раздел „Енергийна статистика“;

• Индикатори за устойчиво развитие - Цел 7. „Достъпна и чиста енергия“.

Съдържащите се в публикацията данни са представени във физически мерни единици - тонове, киловатчасове и други. За съставянето на общия енергиен баланс като единна мярка е използван тон нефтен еквивалент. Между отделните мерни единици е в сила зависимостта:

1 ГДж = 0.239 Гкал = 278 кВтч = 0.023885 т н.е.

Периодичността на публикацията е годишна.

Изданието се публикува на сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).

Цена: 15.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“ на НСИ, гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“ на НСИ, гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област