Премини към основното съдържание

НСИ започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2022 модул - Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“

Публикувано на: 24.01.2022 - 15:15

През септември 2021 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2022 модул - Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 - 2021-BG-ILC-SILC.

Прилагането на новите изисквания на рамковия регламент за социалните изследвания (IESS) е предизвикателство за НСИ. Изискванията за подобряване на навременността заедно с новите променливи от основния модул и модулите с 3- и 6-годишна продължителност изискват промени в процеса на провеждане на изследването „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“. Изпълнението на дейностите по проекта ще даде възможност за подобряване на обработката на данните, изпълнение на техническите изисквания за променливите и предоставяне на качествени данни от проучването. Дейностите по проекта ще подпомогнат изпълнението и на пилотното събиране на данни чрез допълнителен въпросник за социалното включване, условията на живот и благосъстоянието към Наблюдението на домакинските бюджети (HBS).

За изпълнението на целите на проекта са предвидени следните основни дейности:

  • Организация и координация на изследването SILC с фокус върху техническите характеристики и методологията за променливите на модул 2022;
  • Изготвяне на въпросник с променливите от модул 2022, инструкции за анкетьорите и обучение на персонала, участващ в проекта. Актуализация на ИТ приложението за въвеждане, обработка и редактиране на данни;
  • Провеждане на теренна работа и събиране на данни, включително контрол на работата на терен;
  • Организация и координация на Наблюдението на домакинските бюджети с акцент върху техническите характеристики и методология за променливите от допълнителното събиране на данни за социалното включване, условията на живот и благосъстоянието;
  • Изготвяне на въпросник, инструкции за анкетьорите и обучение на персонала, участващ в проекта. Разработване на ИТ приложение за въвеждане, обработка и редактиране на данни;
  • Провеждане на работа на терен за събиране на допълнителната информация, включително и контрол от регионалните отговорници;
  • Предоставяне на надеждни и сравними данни от двете изследвания съгласно утвърдените срокове.

Очакваните резултати от дейностите по проекта са оптимизиране на методите за събиране и обработка на данни в съответствие с новите изисквания за многогодишно планиране и методологични насоки, предоставени от Евростат. Дейностите ще подпомогнат въвеждането на промени в събирането на данни от BG-SILC, техническата им реализация и повишаване на ефективността на обработката и предаването на микроданни към Евростат съгласно методическите указания.

Очакваният резултат от допълнителното събиране на данни за социалното включване, условията на живот и благосъстоянието е успешното прилагане на пилотното събиране на данни, предаването на данните съгласно изискванията на Евростат и предоставянето на доклади за качеството съгласно нормативните изисквания.

Проектът е с продължителност 19 месеца и ще приключи през март 2023 година.