Премини към основното съдържание

Списание „Статистика“, бр. 4/2021

Публикувано на: 08.11.2021 - 16:10

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 4 за 2021 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

Развитие на статистическата теория и практика
• Статистически изследвания и анализи
• Информации, рецензии, консултации

В рубриката Развитие на статистическата теория и практика са включени статиите:

  • Производство на експериментална статистика за характеристики на предприятията с данни от интернет - автори Костадин Георгиев, Национален статистически институт - София, д-р Галя Статева, Национален статистически институт - София

С всяка изминала година онлайн бизнесът става все по-важен за икономиката, а с наличието на глобалната пандемия COVID е по-важен от всякога. Работният пакет C (WPC) за онлайн базирани характеристики на предприятията (OBEC) в рамките на европейския проект ESSnet on Big data II е свързан с разбирането на онлайн икономическата и бизнес активност на предприятията от гледна точка на националната статистика.

Ключов резултат от работата е подобряването на качеството на статистическия бизнес регистър по отношение на характеристики за онлайн присъствието на национално регистрираните фирми като наличието на уебсайтове, електронна търговия или акаунти в социални медии. В рамките на WPC методологията от предишния проект ESSnet on Big data I беше обобщена и разширена с цел използване във всяка държава от ЕСС, като се вземе предвид разнообразието, необходимо за поддържане на различните случаи на използване (use-cases) в статистическата практика.

Националният статистически институт имаше честта и привилегията да бъде водеща институция и активен партньор по изпълнението на дейностите в рамките на работен пакет C. 

Настоящата статия има за цел да запознае читателя с постигнатите резултати относно възможностите и предизвикателствата за производство на експериментална статистика от източници на „големи данни“ за онлайн характеристики на предприятията на европейско и национално ниво.

Ключови думи: онлайн базирани характеристики на предприятията, експериментална статистика, големи данни, статистически Бизнес регистър, Национален статистически институт

  • Методи и концепции за функционално географско райониране за статистически цели  - автор Валерия Ангелова,  Национален статистически институт - София

Целта на настоящото изследване е да се анализират практическите предимства на различни статистически подходи за функционално географско райониране, основани на данни за ежедневните трудови пътувания, и да се направи обобщение на методите по достъпен начин с помощта на редица примери. Акцентът е поставен върху функционалните градски райони и районите на пазара на труда. Авторът представя и редица предизвикателства, свързани с дефинирането и използването на тези функционални райони за статистически и аналитични цели, и очертава възможни насоки за бъдещето, като отчита промените в моделите на трудова мобилност и в условията на пазара на труда в резултат на пандемията от COVID-19.

Ключови думи: функционални градски райони; райони на пазара на труда; ежедневни трудови пътувания; работна сила; икономическа интеграция; териториални типологии; грид

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

  • Основни статистически измерения за социално-икономическото развитие на България след влизането в Европейския съюз - автор д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София

 Настоящата статия е предназначена да запознае читателя с основни измерители на социално-икономическото развитие след влизането на България в Европейския съюз (ЕС). Измина повече от десетилетие, в което страната е в ЕС. Изминатият път на позитивно развитие е налице. Пазарната икономика доминира. Остават поредица въпроси за факторите и причините, формиращи устойчивостта на икономическото развитие. Постава се въпросът дали нашата страна отговаря на условията за устойчиво икономическо развитие?

В статията е направен анализ на основни макро- и микроикономически показатели, характеризиращи развитието на България през последните десет години. Цитирани са мисли на световноизвестния икономист Джоузеф Стиглиц. Представени са таблици със сравнителни данни по основни икономически показатели за страните от ЕС. Изложените постановки и изводи не изчерпват тази важна и мащабна тема, но могат да бъдат добро начало за коментар и продължение на представения материал в сп. „Статистика“.

  • Какви са реалните демографски проблеми на България? - автори проф. Марта Сугарева,  ПУ „Паисий Хилендарски“, и доц. Мариана Мургова, УНСС - София

Статията има за цел да разсее някои необосновани страхове, разпространяващи се в публичното пространство във връзка с демографското развитие на България. Разглеждат се тенденциите на основните демографски процеси в България през последните десетилетия (след 1960 г.) - раждаемост, смъртност, естествен прираст и свързани с тях елементи на демографското развитие, като се съпоставят със съответните процеси в други европейски страни. Подбрани са общо шест държави, включително България, като се използват едни и същи индикатори на въпросните процеси. Информацията също е уеднаквена - от базата данни на Евростат с цел да се избегнат недоразумения и несъответствия, породени от причини, свързани с произхода на данните. Изводите са в областта на политиката към населението и към демографските изследвания у нас.

  • Въздействие на кохезионната политика на ЕС върху регионалното развитие на Република България - автори проф. Веселин Бояджиев,  СУ „С Климент Охридски“, и д-р Васил Зарков, БАКК АД - София

България навлиза в третия си програмен период на изпълнение на кохезионната политика на Европейския съюз. В рамките на новия програмен период 2021 - 2027 г. страната ни ще разполага със средства за инвестиции по линия на политиката на сближаване в размер на 9 млрд. евро, което е ръст спрямо предишния период, в който на България се полагаха около 8.6 млрд. евро.

Големите възможности често скриват проблемите, които носят - ненапразно китайският йероглиф за възможност означава и риск. Значителният дял на тези средства провокира серия от въпроси, измежду които: До колко ефективно политиката на сближаване се използва като инструмент за преодоляване на социално-икономическите различия и успяват ли българските региони наистина да се сближат?

Вече изминаха два периода (2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г.), откакто България е пълноправен член на ЕС. Това е един достатъчно дълъг период, за да се направят сравнително обективни оценки на резултатите и въздействието на кохезионната политика върху регионалното развитие на страната, която се явява една от най-изостаналите страни в Съюза както на национално, така и на регионално равнище.

JEL: R580

  • Статистиката и опазването на околната среда - автор Гергана Чешмеджиева, Национален статистически институт - София

Политиките на Европейския съюз за околната среда и климата имат за цел да защитят околната среда и да минимизират рисковете за климата, човешкото здраве и биологичното разнообразие. Европейската зелена сделка и програмата за устойчиво развитие до 2030 г. са два открояващи се примера за това. Европейската зелена сделка цели да превърне Европа в първия климатично неутрален континент с трансформационна програма в икономиката по отношение на чистата енергия, устойчивата промишленост, кръговата икономика, устойчивата мобилност и други. Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. дава възможност на собствената стратегическа ориентация на ЕС да изгради устойчиво бъдеще. Програмите за действие в областта на околната среда се основават на стратегически инициативи, включващи ефективност на ресурсите, опазване на биологичното разнообразие и нисковъглеродна икономика.

Евростат предоставя екологична статистика, сметки и показатели в подкрепа на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на политиките, стратегиите и инициативите на Европейския съюз за околната среда.

JEL класификация

Q56 „Environment and Development; Environment and Trade; Sustainability; Environmental Accounts and Accounting; Environmental Equity; Population Growth“
(Източник: JEL Classification System, https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#Q)

В рубриката Информации, рецензии, консултации е представена информацията:

  • Преброяване на държавните чиновници в България през 1896, 1904 и 1911 година - автор Соня Златанова,  Национален статистически институт - София

За организирана статистика на управлението в България може да се говори едва в края на XIX век. Това е период, в който младата българска държава усилено изгражда своя апарат на управление по модели, заимствани от развитите европейски държави.

На 1 март 1896 г. официалният държавен статистически орган на България - Статистическото бюро, провежда първото преброяване на държавните чиновници и служещи в Българското княжество.

Второто преброяване на държавните чиновници и служещи в България Дирекцията на статистиката извършва към 1 юни 1904 г., точно осем години след първото им преброяване.

На 1 април 1911 г. се провежда третото преброяване, което е предприето от Главната дирекция на статистиката по решение на Върховния статистически съвет и по повод искането на Парламентарната комисия за щатовете на чиновниците, избрана от XIV обикновено народно събрание.

Публикациите с резултатите от преброяването на държавните чиновници и служещи са двуезични - на български и на френски език, и са налични в библиотеката на Националния статистически институт.

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 4/2021 (печатно издание): 6.00 лева. 
 
Изданието може да бъде закупено в: 

• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ