Премини към основното съдържание

През периода ноември 2021 - февруари 2022 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Изследване на насилието, основано на пол“

Публикувано на: 01.11.2021 - 09:40

През ноември 2021 г. в изпълнение на Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 960467-2019-BG-GBV SURVEY-2 Националният статистически институт (НСИ) започва провеждането на анкетно проучване сред домакинствата по проект „Изследване на насилието, основано на пол“.

Изследването се провежда при стриктно спазване на изискванията на националното законодателство и методологическите препоръки на Европейската комисия. То ще се проведе във всички държави - членки на Европейския съюз, при използването на единна методология и хармонизиран инструментариум, разработени и утвърдени от Евростат.

Основната цел е да се осигурят съпоставими статистически данни за разпространението на насилието, основано на пол, в страните от Европейския съюз. Обект на наблюдение са всички жени на възраст 18 - 74 години, членове на обикновените домакинства, попаднали в извадката.

Излъчена е извадка на случаен принцип от 8 200 домакинства във всички области на  страната. Във всяко избрано домакинство ще бъде анкетирано само по едно лице - жена на възраст от 18 - 74 години, като изборът ѝ отново е случаен.

Основният метод за събиране на данни ще бъде персонално интервю „лице в лице“. Наблюдението се осъществява с участието на специално обучени анкетьори, служители в статистическите отдели на НСИ в цялата страна, които  ще се легитимират със служебна карта и ще представят писмо от председателя на НСИ. Предвид епидемиологичната обстановка в страната и за улеснение на респондентите е предвидена и възможност за самоанкетиране чрез уеб-базирано приложение, като всеки изразил желание ще получи индивидуално потребителско име и парола за вход в приложението.

Събраната информация ще бъде използвана само за статистически цели и нейната конфиденциалност се гарантира от разпоредбите на гл. Шеста, чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката.

Предварително благодарим на респондентите за сътрудничеството!

Повече информация относно изследването и участието на респондентите в него може да се получи от експертите в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“ в НСИ всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на телефони: 02/ 98 57 253, 02/ 98 57 459.