Премини към основното съдържание

Национален статистически съвет

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ СЪВЕТ (НСС)

Съставът на НСС е определен със Заповед № РД 07-6/13.01.2009 г. на Председателя на НСИ,
актуализиран със Заповед № РД-05-561/24.08.2023 г. на Председателя на НСИ
 

N по ред

Име и фамилия

Длъжност/Ведомство/Министерство

Адрес

Телефон, факс, e-mail

1.

Доц. д-р Екатерина Тошева

Преподавател в Катедра „Статистика и иконометрия“, Факултет „Приложна информатика и статистика“, Университет за национално и световно стопанство

София 1700

Студентски град „Христо Ботев“

Бул. „8-ми декември“

Кабинет 2079

Тел. +359 2 8195 423

e-mail:  [email protected]

 

2.

Анна Делибашева

Директор на Дирекция „Анализи, наблюдение и планиране“ на Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика

София 1000,

бул. „Дондуков“ №3

Тел.: +359 2 926 53 14;

GSM: +359 882 825 105

e-mail: [email protected]

3.

Лиляна Банчева

Директор на Дирекция „Статистика“,
Българска народна банка

София 1000

пл. „Княз Александър І“  № 1

Тел.: +359 2 9145 12 43

GSM: +359 885 912 220

е-mail: [email protected]

4.

Мадлена Станимирова

Директор на Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ на Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите

София 1618

бул. “Цар Борис III” № 136

Тел. +359 2 940 64 70

e-mail: [email protected]

5.

Доц.дм Красимира Дикова

Директор на Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ при Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването

София 1431

ул. “Акад. Иван Гешов" № 15

Тел. +359 2 954 95 79;

         +359 2 917 40 60

e-mail:[email protected]

6.

Павлинка Ковачева

Главен експерт в Дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването“  на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерство на транспорта и съобщенията

София 1000

ул. “Дякон Игнатий” № 9

GSM: +359 888 915 864

e-mail: [email protected]

7.

Савина Захариева

Началник на отдел „Административно обслужване, статистика и архив“,  Дирекция „Административни и финансови дейности“ , Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ към Министерство на транспорта и съобщенията

София 1000

ул. “Дякон Игнатий” № 9

 

Тел: +359 2 937 10 97

GSM: +359 889 344 066

e-mail: [email protected]

 

8.

Павел Кючуков

 Началник на отдел „Държавна финансова статистика“,  Дирекция „Държавно съкровище“, Министерство на финансите

София 1040

ул. „Г. С. Раковски“ № 102

Тел. +359 2 9859 21 37

e-mail: [email protected]

9.

Невена Георгиева

Директор на Дирекция „Интрастат“,
Национална агенция за приходите към Министерство на финансите

София 1000

бул. “Дондуков” № 52

Тел. +359 2 976 04 62

GSM: + 359 885 47 55 98

e-mail:  [email protected]

10. 

Елена Карачорова

Началник на отдел „Стратегически анализи и прогнози и развитие на справочна инфраструктура“, Дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ на  Агенция „Митници“ към Министерство на финансите

София 1202

ул. “Г. С. Раковски” № 47

Тел. +359 2 9859 45 42

e-mail:[email protected]

11.

Гергана Пеева-Иванова

Държавен експерт в отдел „Статистика, актюерски анализи и прогнози“, Дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“,
Национален осигурителен институт

София 1303

бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64

Тел. +359 2 926 12 05

e-mail:[email protected]

12.

Диана Атанасова

Началник на отдел „Агростатистика“ в Главна дирекция  „Земеделие и регионална политика“,
Министерство на земеделието и храните

 

София 1040

бул. “Христо Ботев” № 55

Тел. +359 2 9851 11 02

e-mail:

[email protected]

13.

Ваня Григорова

Икономически съветник на Президента на КТ „Подкрепа“

София 1000

ул.“Ангел Кънчев“ №2

Тел. +359 2 980 28 45

GSM: +359 894 32 75 35

e-mail: [email protected]

14.

Доц. д-р Калоян Харалампиев

Преподавател в Катедра „Социология“, Философски факултет,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

София 1113

бул. "Цариградско шосе" № 125

блок 4, етаж 4, кабинет 409

Тел. +359 885 04 62 56

e-mail: [email protected]

15.

Проф. д-р Силвия Трифонова

Преподавател в Катедра „Финанси“, Финансово-счетоводен факултет, Университет за национално и световно стопанство

София 1700

Студентски град „Христо Ботев“

Бул. „8-ми декември“

Кабинет 1051

Тел. +359 2 8195 241

e-mail: [email protected]