Премини към основното съдържание

Общи условия за ползване на Интернет сайта на НСИ

ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли на интернет сайта на Националния статистически институт! Интернет сайтът е достъпен на адрес www.nsi.bg от цял свят, наричан накратко „Интернет сайт“, който е собственост и се управлява от Националния статистически институт, намиращ се на адрес: гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.

Моля, внимателно прочетете описаните по-долу общи условия за ползване, като имате предвид, че ползвайки този Интернет сайт, Вие се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с някои от условията, Вие не трябва да използвате  информацията и/или услугите, предоставяни от него.

Националният статистически институт има право да актуализира, като изменя и допълва настоящите Общи условия за ползване на Интернет сайта по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

 

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между:

Национален статистически институт
Адрес: ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038, България

Телефон за контакти: (+359 2) 9857 111
Ел. поща: [email protected]

наричан по-долу за краткост „НСИ“, и потребителите на Интернет сайта, наричани по-долу „Потребител/и“ във връзка с използването му.

Останалите документи, които уреждат отношенията между НСИ и Потребителите, свързани с използването на Интернет сайта, са:

 • Политика за защита на личните данни;
 • Политика относно бисквитките;
 • Декларация за достъпност.

Настоящите условия за ползване влизат в сила в момента, в който Потребителят посети Интернет сайта на НСИ, като остават в сила, докато една от страните не ги прекрати, което Потребителите могат да направят, като спрат да ползват и не достъпват Интернет сайта, съответно унищожавайки материалите, които са изтеглили, отпечатали или запазили от него по един или друг начин.

Потребителите се задължават да използват Интернет сайта и цялото му съдържание законосъобразно в съответствие с условията, посочени в настоящите Общи условия, и съгласно предназначението му. Потребителите се задължават да спазват правилата и нивата на достъп, предоставени от Интернет сайта.

Нарушаването им и по-конкретно всеки опит за достъп до услуги и/или информационни активи, за които Потребителят няма разрешение за достъп - включително опити за четене, копиране, модифициране или премахване на данни и/или информация без предварително разрешение, представлява престъпление съгласно Наказателния кодекс, Глава „Девета“ „а“, Компютърни престъпления, чл. 319а до чл. 319е и се наказва с лишаване от свобода и/или с парична глоба в зависимост от естеството на престъплението.

 

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия:

 • www.nsi.bg - наричан накратко „Интернет сайт“, е собственост и се управлява от Националния статистически институт;
 • Потребители са:

- Гражданите - български или на други държави;

- представители на бизнес сектора, неправителствени и професионални организации;

- представители на други администрации и органи на държавното управление и местната власт;

- представители на ЕС, ООН, МВФ или други международни организации;

- представители на научната и академичната общност, медии и други организации;

- други посетители на Интернет сайта.

 • Регистрирани потребители са Потребителите, които са регистрирани на Интернет сайта.

 

ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия уреждат начина и условията за ползване на Интернет сайта на НСИ, достъпен на www.nsi.bg.

Интернет сайтът има информационна функция, както и предоставя достъп до статистическа информация за целите на доброто административно обслужване на потребителите на публични услуги и е разработен съобразно принципите за откритост, прозрачност и достъпност на държавните институции в Република България, включително чрез инструментите на електронното управление и предоставянето на административни услуги по електронен път.

Основните функции и задачи на Интернет сайта на НСИ са следните:

 • Информационна:

- предоставя статистическа информация;

- предоставя услуги;

- разяснява политики и програми;

- съобщава новини;

- отговаря на често задавани въпроси;

- изпълнява изискванията на други нормативни актове, като Закон за обществените поръчки, Закон за достъп до обществена информация и други.

 • Административна:

- предоставя административни услуги по електронен път;

- подпомага предоставянето на административни услуги чрез пряко взаимодействие на потребителя с организацията („на гише“ или по друг начин).

 • Представителна:

- формира и отразява организационната идентичност;

- отразява структурата, екипа и организационната логика на НСИ;

- отразява единството в прилаганите от публичните организации политики на откритост, прозрачност и достъпност.

 • Комуникационна функция

- предоставя информация и инструменти за дву- и многопосочна връзка с НСИ;

- насърчава общуването и разбирането между НСИ и потребителите;

- изгражда доверие;

- генерира подкрепа и участие.

 

НАЧИН И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Потребителите имат право да:

 • възпроизвеждат, разпространяват и използват статистическа или друга информация, предоставена от Интернет сайта на НСИ;
 • възпроизвеждат, разпространяват и използват обобщени данни от изследвания, проведени от НСИ, които са им предоставени чрез средствата на Интернет сайта на НСИ;
 • възпроизвеждат, разпространяват и използват текстови файлове (методологии и анализи на изследвания), които са им били предоставени чрез Интернет сайта на НСИ.
 • възпроизвеждат, разпространяват и използват информация, разпространявана от НСИ чрез Интернет сайта, която е произведена от други институции.

При следните условия:

 • използването на статистическата информация, произведена от НСИ, става в съответствие с публикувания на Интернет сайта - Лиценз за използването на статистическата информация, произвеждана и разпространявана от Националния статистически институт.
 • при използване на информация, произведена от НСИ, Потребителят е задължен да посочи източника на информация;
 • всеки, който използва данните по реда на предходната точка, се задължава да не нарушава първоначалното им значение;
 • Националният статистически институт не носи отговорност за качеството на информацията след нейното възпроизвеждане и разпространение от потребителя, както и за целите, за които тя се използва от него;
 • информацията не може да се използва под нова негова версия, ако не отговаря на новите условия и изисквания;
 • като условие за ползване на Интернет сайта се смята, че Потребителят приема да не ползва предоставената му информация за каквато и да е дейност, забранена от закона, нарушаваща добрите практики или неотговаряща на тези правила.

 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Опазването на тайната на данните, предоставени от Потребителите на Интернет сайта, тяхната защита и използването им, е от изключително значение за Националния статистически институт.

НСИ прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

НСИ зачита неприкосновеността на личността на гражданите на Република България, Европейския съюз и Потребителите на Интернет сайта и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Повече информация е налична в Политиката за защита на личните данни, която е публикувана на Интернет сайта на НСИ.

Конкретна, прозрачна и ясна информация за обработката на лични данни от страна на НСИ, начините за комуникация и условия за упражняването на правата, свързани с обработката на личните им данни от страна на Потребителите, в качеството им на субекти на данни, както и пълната информация в изпълнение на изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 можете да намерите на всяко едно от местата на Интернет сайта, на което се събират лични данни от страна на Потребителите.

 

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Националният статистически институт е сертифициран по ISO 27001/2013 (сертификат № 492/18). Ръководството на НСИ гарантира, че политиките за сигурност на информацията се преглеждат регулярно и се актуализират при необходимост, за да бъдат в съответствие с евентуални промени в условията, при които работи НСИ, и с изискванията на законови и нормативни документи и приложени стандарти.

Ръководството на НСИ поема ангажимент и изразява своята отговорност пред държавата и гражданите на страната за осигуряване на всички необходими ресурси при изпълнение на определени политики и поставени цели пред Системата за управление на сигурността на информацията на НСИ, която съответства на нормативните и законови изисквания в Република България.

Повече информация можете да намерите в „Декларация за политиката по управление на качеството и сигурността на информацията на Националния статистически институт“.

 

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 • Предоставяната от Националния статистически институт посредством Интернет сайта информация е актуална и коректна, но не може да се гарантира, че електронните страници не съдържат неточности и/или пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.
 • НСИ не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от това как предоставяната от Интернет сайта информация и/или съдържание се използва, тълкува и анализира, или за контекста, в който се използва от всякакви външни източници, изразени мнения и/или становища.
 • НСИ прилага всички необходими мерки, за да защити предоставяната от Интернет сайта информация и/или съдържание от загуба, злоупотреба и/или промяна. Въпреки това НСИ не може да поеме отговорност за промяна или манипулация на съдържанието, след като то е публикувано, както и не може да гарантира, че достъпът до предоставяната информация и/или услуги е непрекъсваем.
 • НСИ не носи отговорност за последствия, предизвикани от действия на Потребители/те на Интернет сайта, както и щети, пропуснати ползи или прекъсване на бизнеса, които са произтекли от употреба или невъзможност за употреба на съдържащата се в тях информация и/или на електронни услуги.
 • НСИ не гарантира, че Интернет сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.
 • Отговорността за използването на Интернет сайта е изцяло на Потребителите. НСИ не поема отговорност за евентуални вреди и/или неблагоприятни последици в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем, свързан с употребата на Интернет сайта.
 • НСИ не носи отговорност за извършени действия от страна на Потребителите в нарушение на настоящите Общи условия.

 

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 • Интернет сайтът съдържа връзки към други интернет страници („Сайтове на трети страни“). В случай че тези сайтове са собственост и се поддържат от Националния статистически институт, то на тези сайтове Потребителите могат да намерят и да се запознаят с общите условия за ползване на съответните сайтове. Всички други Сайтове на трети страни, които са достъпни чрез Интернет сайта, по никакъв начин не са свързани с НСИ и НСИ по никакъв начин не се ангажира с тях и не носи отговорност за тяхното съдържание.
 • Връзките към Сайтовете на трети страни се предоставят, за да се подпомогнат Потребителите в случай на нужда по-лесно да намерят необходимата им допълнителна информация.
 • НСИ не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби, възникнали за Потребителите в резултат на използването на тези сайтове, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези Сайтове на трети страни.
 • В допълнение, НСИ не може да гарантира, че връзките към Сайтовете на трети страни ще работят или че страниците, към които водят, ще бъдат достъпни.
 • Потребителите е необходимо да се запознаят със специфичните условия за ползване, политиките за поверителност и защита на личните данни, както и евентуалните лицензи за крайни потребители на интернет Сайтовете на трети страни, преди да продължат да ги използват.

 

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съгласно Постановление № 150/3 юли 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат, приета с ПМС № 147 от 2016 г. (ДВ, бр. 48 от 2016 г.), която транспонира Директива 2003/98 с права за свободно повторно използване, преработка и разпространение, се предоставя всяка създавана или събирана в рамките на правомощията или функциите на Националния статистически институт информация, за която не е налице основание за отказ за повторно използване съгласно Закона за достъп до обществена информация, включително бази данни, при спазване на Закона за защита на личните данни.

Когато по отношение на тази информация съществува ограничение за нейното повторно използване, НСИ предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Предвидените в Законаза достъп до обществена информация ограничения в чл. 41б, ал. 1 са следните: „Не се предоставя за повторно използване информация от обществения сектор, съдържаща статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката; информация, съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна; информация, съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни.“.

Софтуерът и/или програмните продукти, използвани за разработката и/или функционирането на Интернет сайта или наличието на препратки към други такива, са защитени с авторски права, които принадлежат на съответните производители.

Ако забележите нарушение на авторски права в Интернет сайта, моля да ни уведомите на електронен адрес: [email protected].

Цялото съдържание на Интернет сайта, всички публикувани текстове, компютърни програми, данни, както и всяка информация, която е качена на Интернет сайта, е изключителна собственост на Националния статистически институт или партньори на НСИ, с които НСИ има съответните договорни отношения за разпространение на тяхна интелектуална собственост.

Съдържанието и информацията на Интернет сайта са свободно достъпни и могат да бъдат използвани от Потребителите съгласно Лиценз за използването на статистическата информация, произвеждана и разпространявана от НСИ.

Достъпът до Интернет сайта не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на интелектуална собственост.

 

ВРЪЗКА С ЕКИПА ПО ПОДДРЪЖКАТА

При нужда от допълнителна информация, съдействие, техническа помощ, забелязани неточности, дефекти и/или грешки в работата на Интернет сайта Потребителите могат да се свържат с нас на телефон (02) 9857 111 или на електронен адрес [email protected].

 

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Националният статистически институт не носи отговорност към Потребителите за прекъсвания, забавяния, липса на услугите и/или на информация, предоставяна на Интернет сайта, ако те се дължат на „непреодолима сила“ (форсмажор). Под „непреодолима сила“ (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след пускането в експлоатация на Интернет сайта, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и други.