Структура на заплатите 2018

Националният статистически институт представя на потребителите публикацията „Структура на заплатите 2018“. Тя съдържа данни от проведеното от НСИ репрезентативно изследване на структурата на заплатите за 2018 година. Наблюдението е петото от серията наблюдения, които се провеждат на четиригодишни интервали съгласно Регламент № 530/1999 на Европейския съвет, Регламент № 1916/2000 (изменен) и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия. Задачата на това законодателство е да осигури прецизни и хармонизирани данни за заплатите в държавите - членки на Европейския съюз, които да послужат за формиране на адекватни политики в областта на труда и задоволяване на потребностите на изследователите в тази област. Резултатите могат да се използват и за целите на фирмената стратегия по управление на човешките ресурси.
 
Публикацията се състои от три основни части:
• Методологични бележки - представени са приложените методи при организацията и провеждането на наблюдението, методологични особености и използвани дефиниции.
• Основни резултати от наблюдението на структурата на заплатите в Република България през 2018 година - направен е аналитичен преглед на резултатите по основните детерминанти, които влияят върху равнището и разпределението на заплатите на наетите лица. Резултатите са онагледени чрез графики.
• Таблици с подробни данни от наблюдението в три раздела:
I. Часова заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през октомври 2018 година;
II. Месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през октомври 2018 година;
III. Годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 година.
Таблиците съдържат данни за броя на наетите лица, средната брутна заплата - общо и по елементи, медианата на брутната заплата, средната нетна заплата, коефициенти на вариация на общата оценка на заплатите. Данните са структурирани по основните характеристики на наетите лица (пол, режим на заетост, професия и др.) и на предприятията (икономическа дейност, размер и други).

Националният статистически институт предлага на своите потребители и аналогична електронна версия на изданието на CD.

Цена на печатното издание: 30.00 лева
Цена на електронното издание (CD): 20.00 лева
Цена на комплекта (печатно издание + CD): 35.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ, гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област: