Научноизследователска и развойна дейност през 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни през 2019 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 002.1 млн. лв., а персоналът, зает с провеждането на научни изследвания и експериментални разработки, е 26 399 души (в еквивалент на пълна заетост).

Прессъобщение: