Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2019 г. възлизат на 25 427 млн. евро, което е с 2.0% повече в сравнение с 2018 година. 

Прессъобщение: 
Статистическа област: