Премини към основното съдържание

Околна среда 2018

Публикувано на: 28.08.2020 - 12:30
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2018 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2018 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2014 - 2018 година.
 
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии във въздуха
• Водовземане, водоснабдяване, водопотребление, отпадъчни води, пречиствателни станции
• Подземни запаси
• Защитени територии и обекти
• Материални потоци
• Отпадъци - образувани отпадъци, отпадъци от икономическата дейност по вид, битови и строителни отпадъци
• Шум
• Екологични данъци
• Разходи за опазване и възстановяване на околната среда - придобиване и поддържане на дълготрайните активи с екологично предназначение, източници на финансиране
• Наличност и движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение.

Данните се агрегират на отраслово, административно-териториално и природо-географско ниво. Информацията е представена в таблици и графики.

Публикацията представлява интерес за обществеността, органите на държавно управление, еколозите и икономистите.

Цена: 18.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“,
 гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ, гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.
• По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област