Годишен отчет 2019

Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите печатното издание на Годишния отчет на НСИ за 2019 година. Отчетът е предназначен за широка читателска аудитория и запознава обществеността с основните направления в работата на НСИ, приоритетите, новите моменти и постигнатите резултати. Той е подготвен на базата на Отчета за дейността на НСИ през 2019 г., приет с Решение № 19 на Министерския съвет от 17.01.2020 г., обн., ДВ, бр. 6/21.01.2020 година.

Изданието съдържа информация, която е систематизирана в няколко раздела, обхващащи изследванията и дейностите, осъществени за първи път през 2019 г., хоризонталните и специфичните приоритети от Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България, практическата реализация на включените в Националната статистическа програма изследвания и задачи по отделни тематични области, както и изпълнението на приоритетните задачи в областта на международното сътрудничество. Представено е ресурсното осигуряване за изпълнение на дейността на НСИ, като са набелязани и приоритетите за 2020 година.

Публикацията е обогатена със снимков материал и графично представяне на по-значимите събития и данни от дейността на НСИ.