Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка през май 2020 година

През юни 2020 г. Националният статистически институт проведе за трети пореден път месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната.

Прессъобщение: 
Статистическа област: