Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12