Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на извънредно положение през април 2020 година

През май 2020 г. Националният статистически институт продължи провеждането на месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на извънредното положение и последвалата епидемиологична обстановка в страната.

Прессъобщение: 
Статистическа област: