Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, 2012 г.

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2012 г. възлизат на 21 623 млн. евро, което е с 0.1% по-малко в сравнение с 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: