Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, 2011 г.

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2011 г. възлизат на 21 616 млн. евро, което е с 2.2% по-малко в сравнение с 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: