Дял на възобновяемата енергия за отопление и охлаждане